Ogólne warunki
współpracy

Niniejsze warunki dotyczą wszystkich istniejących i przyszłych kontaktów biznesowych, w szczególności wszystkich ofert, zamówień i umów obejmujących nasze dostawy i usługi. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków mają moc prawną tylko wtedy, gdy potwierdzimy je na piśmie. Warunki handlowe zamawiającego Klienta są nie są wiążące, nawet jeśli temu nie zaprzeczamy.

1. Oferty

Nasze oferty nie są wiążące i nie zobowiązują nas do ich realizacji. Dokumenty przekazywane Klientowi, takie jak ilustracje, rysunki, próbki, katalogi, broszury i tym podobne, są naszą własnością i podlegają ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi dotyczącymi powielania.

Wszelkiego rodzaju prospekty, wzorniki przekazane Klientowi w celu wsparcia jego sprzedaży są płatne. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sukces handlowy partnera biznesowego.

2. Zamówienia

Otrzymane zamówienia są wiążące dla Klienta przez co najmniej trzy miesiące. Nasze potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji bazują wyłącznie na ostatniej wersji naszej oferty handlowej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do nich muszą być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Siła wyższa, strajki, klęski żywiołowe, blokady transportowe i tym podobne upoważniają nas do odstąpienia od umowy. Zmiany techniczne i konstrukcyjne wynikające z   konieczności   dostosowania   produktu   pod   względem   bezpieczeństwa i funkcjonalności, o ile przedmiot zakupu nie ulega zasadniczej zmianie, nie uprawniają Klienta do rezygnacji z umowy.

Jeśli Klient wycofa się z zamówienia już po zamówieniu przez nas materiału do produkcji tego zlecenia, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% wartości zamówienia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań za poniesione szkody. W przypadku nieprzyjęcia gotowego i dostarczonego zamówienia, z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Klient, zobowiązany jest on do poniesienia opłaty za przetwarzanie w wysokości 50% całej wartości zamówienia. Również w przypadku, gdy na życzenie Zamawiającego nastąpi rozczłonkowanie produkcji oraz dostawy elementów, Producent ma pełne prawo żądać zapłaty dodatkowych kosztów, wynikających m.in. ze zmiany sposobu dostawy i organizacji produkcji.

3. Ceny

Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, to ceny są cenami Loco BDHI (EXW) netto. Wzrost cen z powodu rosnących kosztów produkcji, jak np. robocizna, ceny dostawców, kursy walut, stawki Agio, stawki frachtu, cła, koszty dystrybucji, podobnie jak różnice pomiędzy datą zamówienia a datą dostawy, obciążają Zamawiającego i będą naliczane automatycznie dla dostaw realizowanych po 3 miesiącach lub później od zawarcia umowy. Odliczenie rabatu jest dozwolone tylko na podstawie specjalnej pisemnej umowy. Zapłata będzie dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Producenta.

4. Płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, Klient musi dokonać płatności z góry. Nawet przy uzgodnieniu innych warunków płatności jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany warunków płatności, gdy Zamawiający pomimo naszych upomnień zalega z płatnościami, wstrzymuje je lub uiszcza je nieterminowo.

W  przypadku  zwłoki  w  zapłacie  naliczone  zostaną  odsetki  za  zwłokę      w wysokości 9% powyżej stawki podstawowej, a zwłoka ta uprawnia nas do anulowania zamówienia i odbioru dostarczonego towaru.

Wszelkie koszty związane z obsługą zamówienia oraz cenami wytworzenia i robocizny, opłaty prawne i opłaty za odbiór towaru ponosi Zamawiający. W przypadku zamówień w walutach obcych obowiązuje stawka w dniu płatności. Klient może skorzystać z prawa do obniżenia wartości tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym i zostały przez nas potwierdzone i uznane.

5. Terminy dostaw

Terminy dostawy zamówionych produktów są uzależnione od terminowości dostaw komponentów do produkcji. Szczegóły dotyczące czasu dostawy nie są wiążące i zaczynają się od daty potwierdzenia naszego zamówienia. Termin lub terminy dostaw zostaną odpowiednio przesunięte lub przedłużone, jeśli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia z powodu siły wyższej lub innych okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Opóźniona dostawa w żadnym wypadku nie daje nabywcy prawa do odszkodowania. Siła wyższa i awarie, a także nieprzestrzeganie przez Klienta warunków płatności zwalniają nas z obowiązku dostawy. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Mamy prawo do częściowych dostaw. Jeżeli uzgodniono termin dostawy, dotrzymanie go jest zależne od tego, czy Zamawiający wywiązał się ze swoich zobowiązań zawartych w umowie.

Dostarczone elementy, nawet jeśli wykazują nieznaczne wady, muszą zostać przyjęte przez Kupującego. Jeśli Kupujący poniesie szkodę z powodu opóźnienia w dostawie, za które jest odpowiedzialny producent, żądania Klienta są ograniczone do rekompensaty za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, jednak nie wyższej niż 5% wartości części dostawy, która nie została dostarczona w terminie. Dalsze roszczenia są wykluczone.

6. Wysyłka

Wszystkie przesyłki realizowane są wyłącznie na koszt i ryzyko Odbiorcy. Jeżeli towary są wysyłane do Nabywcy na jego żądanie, to koszt i ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się stanu towarów przechodzi na Nabywcę z chwilą, gdy towar opuści fabrykę/magazyn producenta. Ubezpieczenie towaru od szkód transportowych odbywa się wyłącznie na specjalne zamówienie klienta. Klient jest zobowiązany do zapewnienia możliwości rozładunku i jego bezpieczeństwa w swoim magazynie oraz w każdym innym miejscu, które zostanie przez niego wskazane.

W przypadku konieczności przechowania/magazynowania elementów gotowych do wysyłki z winy Zamawiającego, zostanie on obciążony wszelkimi wynikłymi kosztami.

7. Pakowanie

Opłaty za opakowanie ponosi Nabywca/Zamawiający. Jesteśmy uprawnieni do wyboru sposobu naliczania powyższej opłaty jako ryczałtowych lub efektywnych kosztów pakowania. Kwota ryczałtowa wynosi co najmniej 5% kwoty faktury brutto. Rodzaj opakowania oraz sposób wysyłki zostaną przez nas wybrane zgodnie z naszym uznaniem, chyba że uzgodniono inaczej. Jednorazowe opakowania pozostają z dostarczonym towarem i nie są odbierane. Koszt utylizacji ponosi Nabywca/Zamawiający.

8. Przeniesienie ryzyka i odbiór towaru

Wszelkie ryzyko przechodzi na Klienta w momencie, gdy towar zostanie przekazany osobie realizującej transport lub opuści nasz magazyn wysyłkowy. Jeżeli towary są gotowe do wysyłki, a wysyłka jest opóźniona/przekładana na inny termin na żądanie Klienta lub z innych powodów, za które jest on odpowiedzialny, to przeniesienie ryzyka na Klienta przechodzi z chwilą powiadomienia Klienta/Zamawiającego o gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli wysyłka lub odbiór jest opóźniony z przyczyn, za które odpowiedzialny jest

Klient/Zamawiający, wtedy zostanie on obciążony wszelkimi kosztami magazynowania.

Jeśli Klient/Zamawiający nie przyjmie towaru po powiadomieniu o gotowości do wysyłki lub jeśli nie wywiąże się z innych istotnych zobowiązań umownych, to po upływie ponownie wyznaczonego terminu dostawy możemy odstąpić od umowy i dochodzić odszkodowania w wysokości 50% kwoty faktury brutto.

Ze względu na szczególny charakter dostaw wewnątrzwspólnotowych, klient jest absolutnie zobowiązany do potwierdzenia odbioru towarów w odpowiednich dokumentach w momencie dostawy. W przeciwnym razie, jeśli nie wypełnienia tego obowiązku, towary nie zostaną rozładowane i na koszt klienta powrotnie dostarczone do dostawcy.

Jeżeli dostawa towaru jest opóźniona z przyczyn, za które klient nie ponosi odpowiedzialności, a rozładunek nie jest możliwy w dniu dostawy, pojazd z towarem będzie na koszt dostawcy czekał do następnego dnia na rozładunek. Jeżeli towary nie zostaną rozładowane w dniu dostawy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi kupujący, auto z towarem czeka na rozładunek do dnia następnego na koszt nabywcy.

Jeżeli pomimo naszego ostrzeżenia klient nie potwierdza dostawy towaru w dokumentach dostawy z przyczyn, za które jest on odpowiedzialny, wtedy jesteśmy uprawnieni do wystawienia dodatkowej faktury VAT na wysokość stawki podatku obowiązującej w kraju dostawy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku i może zrównoważyć różnicę podatkową w swoim kraju.

Opóźnienia w dostawie oraz z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia zmiany terminu dostawy, które zostały co najmniej na 1 dzień przed dostawą zapowiedziane kupującemu nie zwalniają kupującego z obowiązku potwierdzenia odbioru towaru w dokumentach dostawy wewnątrz wspólnotowej w dniu dostawy.

Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości rozładunku w swoim magazynie i na placu budowy, jeśli dostawa odbywa się bezpośrednio w to miejsce.

9. Rękojmia, odpowiedzialność za produkt, reklamacje

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez dwa lata od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym, że jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia wynosi 2 lata. Jeśli dostarczone elementy konstrukcyjne zostaną zamontowane i używane w budynkach o intensywnym/zwiększonym użytkowaniu, okres rękojmi wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wszelkie roszczenia w takim przypadku wygasają po upływie jednego roku od dostawy towaru.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (tylko jeżeli wada jest istotna), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem jego jakości i zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem fakt ten powinien odnotować na potwierdzeniu dostawy i natychmiast o tym powiadomić producenta. Jeżeli z przyczyn obiektywnych, nie jest to możliwe to ten obowiązek należy spełnić najpóźniej w 3 dniach po dostawie towaru.

Wszystkie uszkodzenia mechaniczne szyb należy zgłaszać natychmiast przy dostawie, a jeżeli jest to z przyczyn obiektywnych niemożliwe, to nie później w następnym dniu od dostawy. Po upływie tego terminu reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szyb nie zostaną uwzględnione.

Wszystkie reklamacje na wady oczywiste należy składać na piśmie najpóźniej w ciągu 10 dni (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych szyb) od dnia dostarczenia towaru pod rygorem nieważności. Klient zobowiązany jest przedstawić pełny dowód wszystkich roszczeń, w szczególności w odniesieniu do samej wady, czasu wykrycia wady, materiału fotograficznego, przestrzegając terminowości reklamacji.

Jakiekolwiek reklamacje na wszelkie uszkodzenia mechaniczne konstrukcji, uszkodzenia mechaniczne szyb, wady oczywiste, wady jakościowe, niezgodności dostarczonego towaru z zawartą umową dopiero po jego zamontowaniu nie zostaną uznane.

Sprzedawca/Producent ma obowiązek ustosunkować się do złożonej na piśmie reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.

Wystąpienie wad i zgłoszenie innych zastrzeżeń nie uprawnia klienta do wstrzymania płatności lub jej części. Jeśli klient nie zastosuje się do uzgodnionych warunków płatności lub jeśli w całości lub nawet częściowo wstrzyma płatności bez jakichkolwiek uzgodnień, roszczenia rękojmi lub gwarancyjne wygasają. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient bez naszej uprzedniej pisemnej zgody przy dostarczonych elementach dokona zmian, adaptacji lub napraw lub takowe zleci do wykonania osobom trzecim.

Opis produktu dostarczony przez BDHI Factory Sp. z o.o. uważa się za wiążący. Wszystkie publiczne oświadczenia, sugestie lub reklamy nie stanowią oświadczenia o jakości towarów, a Klient na ich podstawie nie otrzymuje żadnych gwarancji w sensie prawnym.

W przypadku uznanych wad towaru najpierw usuwamy usterkę poprzez naprawę lub wymianę elementu na wolny od wad. Jeżeli ani naprawa, ani wymiana nie powiedzie się, Klient może według własnego uznania zażądać obniżenia należności lub anulowania umowy (odstąpienia od niej) lub odszkodowania za szkody w ramach ograniczeń odpowiedzialności.

Jeśli wada jest nieistotna, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się odstąpić od umowy z powodu wady prawnej lub rzeczowej po nieudanej naprawie uzupełniającej, nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z powodu tej wady.

Jeśli Klient zdecyduje się na zadośćuczynienie finansowe, to dostarczony towar pozostaje u Klienta. Odszkodowanie w tym przypadku jest ograniczone do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego elementu. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli naruszenie umowy wynika z rażącego zaniedbania leżącego po stronie Producenta.

Wyklucza się odpowiedzialność za normalne zużycie, jak również uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie folii ochronnej natychmiast po zmontowaniu elementów. Reklamacje spowodowane nieprzestrzeganiem tego warunku nie będą przyjmowane.

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji, kiedy wprowadzane są zmiany w produktach, wymieniane są części lub stosowane są materiały eksploatacyjne nieodpowiadające zaleceniom Producenta lub bez pisemnej zgody Producenta dostarczony wadliwy towar zostaje zamontowany, wówczas wszelka odpowiedzialność za wady natychmiast przestaje obowiązywać. Roszczenia odszkodowawcze Nabywcy, niezależnie od przyczyny prawnej, są wykluczone w przypadku nieznacznego zaniedbania lub naruszenia mało istotnych zobowiązań umownych. Dotyczy to również lekkich zaniedbań i naruszeń obowiązków przez naszych przedstawicieli. Odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej, typowej dla umowy średniej szkody w momencie zawarcia umowy.

10. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu i jeżeli takowe warunki zaistnieją, to także powiększonej o odsetki i koszty odbioru.

Towar pozostaje naszą własnością nawet po przetworzeniu, przekształceniu, połączeniu lub instalacji. Klient nie jest uprawniony do przekazania stronom trzecim towarów, zastawu, zaoferowania ich jako gwarancji. Jeżeli wbrew zakazowi nasze towary są sprzedawane przez Kupującego, nasze zastrzeżenie własności rozciąga się na kupującego wynikającego z tej sprzedaży. W przypadku przejęcia towaru przez stronę trzecią należy nas o tym niezwłocznie poinformować. Załączone etykiety stwierdzające naszą własność nie mogą zostać usunięte do czasu pełnej zapłaty.

W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni – bez sądowego lub oficjalnego rozporządzenia – do swobodnego dysponowania towarem, który podlega zastrzeżeniu własności, w dowolnym momencie i gdziekolwiek on się

znajduje. Towar, za który przez Nabywcę nie została uiszczona zapłata, zostanie przez nas przejęty w całości lub w części. Jesteśmy uprawnieni do jego demontażu i przewiezienia, zaś Klient nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

W szczególności Klient jest zobowiązany udzielić dostępu do swoich pomieszczeń w wymaganym zakresie i nie utrudniać zwrotu.

Wszelkie koszty związane ze zwrotem ponosi Klient/Nabywca.

11. Przepisy końcowe / ochrona danych

Zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie unijnych przepisów dotyczących sprzedaży jest wyraźnie wykluczone nawet w przypadku złożenia wniosku na warunkach Klienta.

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasze miejsce prowadzenia działalności. To samo dotyczy sytuacji, gdy Klient nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Polsce lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili złożenia skargi. Jesteśmy jednak uprawnieni do pozywania Klientów w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Miejscem spełnienia wszystkich relacji biznesowych jest nasze miejsce prowadzenia działalności.

Podanie przez Nabywcę danych jest wymagane do wykonania umowy lub wykonania działań przed zawarciem umowy. Bez tych danych nie możemy sporządzać ofert lub zawrzeć umowy. Dane przechowujemy przez okres użytkowania dystrybuowanych przez nas produktów. Nabywca w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu obsługi korespondencji bezpośredniej. W tym celu winien skontaktować się z nami na piśmie: [email protected]

BDHI Factory sp. z o.o. Zarząd spółki Myślenice 2019

Umów się na wizytę w salonie

Umów rozmowę
z konsultantem